ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม 501


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม 501

Class ID
56268

Class Code
90307008

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพื่อศึกษาความหมายและขอบเขตของภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน 2. เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน 3. เพื่อศึกษาและเข้าใจสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต 4. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)