SMM2103 Mathematic for Materials and design


ผู้สอน
นางสาว สายนที จากถิ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SMM2103 Mathematic for Materials and design

Class ID
5628

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์เชิงวัสดุและการออกแบบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)