ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 , 1/5 และ 1/6