6001301 ระเบียบวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/63


ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
6001301 ระเบียบวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/63

Class ID
56329

สถานศึกษา
????????????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย การนำเสนอเค้าโครง การเขียนเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ การเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)