ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics) ระบบพิเศษ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5633

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องมือมูลฐานของวิธีการทางสถิติ สถิติเกี่ยวกับการศึกษา การแก้ปัญหาทางธุรกิจ การควบคุมคุณภาพสินค้า การพยากรณ์การขาย การตั้งราคาขาย การฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจจากเหตุและข้อสรุป ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือทางสถิติ วิธีการเก็บตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย การจาลองทฤษฎีแบบแถวคอย ตัวแบบบางชนิดทางเศรษฐมิติ