home30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics) ระบบพิเศษ
personperson_add
30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics) ระบบพิเศษ

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics) ระบบพิเศษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5633

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องมือมูลฐานของวิธีการทางสถิติ สถิติเกี่ยวกับการศึกษา การแก้ปัญหาทางธุรกิจ การควบคุมคุณภาพสินค้า การพยากรณ์การขาย การตั้งราคาขาย การฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจจากเหตุและข้อสรุป ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือทางสถิติ วิธีการเก็บตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย การจาลองทฤษฎีแบบแถวคอย ตัวแบบบางชนิดทางเศรษฐมิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)