วิชาพระสุตตันตปิฎก (ปีที่ ๑ เสาร์ - อาทิตย์) เทอมที่ ๒ /๖๓


ผู้สอน
พระครูสมุห์ อุทัย มะโนรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาพระสุตตันตปิฎก (ปีที่ ๑ เสาร์ - อาทิตย์) เทอมที่ ๒ /๖๓

Class ID
56356

Class Code
๐๐๐ ๑๔๙

สถานศึกษา
??????????????????? ??????????????????????????????????
คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นิสิตทราบความเป็นมา ความสำคัญ ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก สามารถวิเคราะห์พระสูตรที่สำคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)