วิชาการสื่อสารข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม