วิชาการสื่อสารข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม