ม.4/3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเรียนเก่ง  เป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนอื่น