ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

คำอธิบายชั้นเรียน

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย สำนักวิเคราะห์นโยบายอื่นๆ ปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะทั้งในด้านอุดมการณ์และบริบทนโยบายด้านต่างๆ