เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย สำนักวิเคราะห์นโยบายอื่นๆ ปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะทั้งในด้านอุดมการณ์และบริบทนโยบายด้านต่างๆ