homeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
person
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5647

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย สำนักวิเคราะห์นโยบายอื่นๆ ปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะทั้งในด้านอุดมการณ์และบริบทนโยบายด้านต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)