มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง