มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง