เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต section 01

รหัสวิชา GSCI1102 หน่วยกิต 3(3-0-6)