homeสังคมศึกษา 4 (ส 22102)
person
สังคมศึกษา 4 (ส 22102)

ผู้สอน
นาย ณัฐพล สัจกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 4 (ส 22102)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5653

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ มีแนวทางการปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
          ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม และอภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิตนเองในฐานะผู้บริโภค โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล การสืบค้น การสำรวจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปราย และการให้เหตุผล เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
          เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งฝึกการมีวินัย เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และอยู่อย่างพอเพียง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)