homeสังคมศึกษา 4 (ส 22102)
personperson_add
สังคมศึกษา 4 (ส 22102)

ผู้สอน
นาย ณัฐพล สัจกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา 4 (ส 22102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5653

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ มีแนวทางการปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
          ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม และอภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิตนเองในฐานะผู้บริโภค โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล การสืบค้น การสำรวจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปราย และการให้เหตุผล เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
          เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งฝึกการมีวินัย เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และอยู่อย่างพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)