Breakfast in the morning with Teacher Yiwa


ผู้สอน
นางสาว นิศาชล แหนงหล้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Breakfast in the morning with Teacher Yiwa

Class ID
56537

Class Code
-

สถานศึกษา
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คำอธิบายวิชา

เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาคหกรรม มีการใช้ภาษาอังกฤษมีเป็นตัวกลางในการสื่อสาร โดยเนื้อหาการสอนเป็นการสอนการทำแซนวิช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 และสำหรับผู้ที่สนใจในเรียนทุกเพศทุกวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)