D9คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา เดชโฮม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
D9คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

Class ID
56562

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำอธิบายวิชา

ความประพฤติ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวช้องกับวิชาชีพครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติด้วยการสะท้อนคิดการพัฒนาตนเอง ในการเป็นครูที่ดี ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)