ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5657

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

ความส าคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยการเสนอโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และเขียนผลงาน การน าผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ งานการศึกษา งานอื่น ๆ