เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความส าคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยการเสนอโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และเขียนผลงาน การน าผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ งานการศึกษา งานอื่น ๆ