home30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
personperson_add
30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5659

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใหขบัณฑาตมีทักษะในการปฏาบัตางานจากสถานประก์บการ ตล์ดจนมีพมามเ้ขาใจในหลักการพมามจาเป็นในการเรียนรูขทฤษฎีมากยา่งึ้้น บูรณาการพมามรูขที่เรียนมาเพื่์นาไปแกขปัญหาทางธุรกาจโดยใชขเทพโนโลยีสารสนเทศเป็นเพรื่์งมื์ไดข์ย่างเหมาะสม มีมนุษยอสัมพันธอและสามารถทางานร่มมกับผูข์ื่นไดขดี มีระเบียบมานัย ตรงเมลา และเ้ขาใจมัฒนธรรม์งพอกร ตล์ดจนสามารถปรับตัมเ้ขาสถานประก์บการไดข มีพมามกลขาในการแสดง์์ก และนาพมามพาดสรขางสรรพอไปใชขประโยชนอในงานไดข โดยการศึกษาดูงาน การทดล์งปฏาบัตางานจราง เป็นการเรียนรูขจากประสบการณอจรางผสานกับการเรียนรูขในหข์งเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)