เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใหขบัณฑาตมีทักษะในการปฏาบัตางานจากสถานประก์บการ ตล์ดจนมีพมามเ้ขาใจในหลักการพมามจาเป็นในการเรียนรูขทฤษฎีมากยา่งึ้้น บูรณาการพมามรูขที่เรียนมาเพื่์นาไปแกขปัญหาทางธุรกาจโดยใชขเทพโนโลยีสารสนเทศเป็นเพรื่์งมื์ไดข์ย่างเหมาะสม มีมนุษยอสัมพันธอและสามารถทางานร่มมกับผูข์ื่นไดขดี มีระเบียบมานัย ตรงเมลา และเ้ขาใจมัฒนธรรม์งพอกร ตล์ดจนสามารถปรับตัมเ้ขาสถานประก์บการไดข มีพมามกลขาในการแสดง์์ก และนาพมามพาดสรขางสรรพอไปใชขประโยชนอในงานไดข โดยการศึกษาดูงาน การทดล์งปฏาบัตางานจราง เป็นการเรียนรูขจากประสบการณอจรางผสานกับการเรียนรูขในหข์งเรียน