home30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
person
30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5659

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใหขบัณฑาตมีทักษะในการปฏาบัตางานจากสถานประก์บการ ตล์ดจนมีพมามเ้ขาใจในหลักการพมามจาเป็นในการเรียนรูขทฤษฎีมากยา่งึ้้น บูรณาการพมามรูขที่เรียนมาเพื่์นาไปแกขปัญหาทางธุรกาจโดยใชขเทพโนโลยีสารสนเทศเป็นเพรื่์งมื์ไดข์ย่างเหมาะสม มีมนุษยอสัมพันธอและสามารถทางานร่มมกับผูข์ื่นไดขดี มีระเบียบมานัย ตรงเมลา และเ้ขาใจมัฒนธรรม์งพอกร ตล์ดจนสามารถปรับตัมเ้ขาสถานประก์บการไดข มีพมามกลขาในการแสดง์์ก และนาพมามพาดสรขางสรรพอไปใชขประโยชนอในงานไดข โดยการศึกษาดูงาน การทดล์งปฏาบัตางานจราง เป็นการเรียนรูขจากประสบการณอจรางผสานกับการเรียนรูขในหข์งเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)