เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30103116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน/คณิตศาสตร์ทั่วไป ภาคปกติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การคิดค านวณพื้นฐานที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันโดยน าวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ เช่น อัตราส่วน ร้อยละ สมการและอสมการ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ สถิติกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ