คำพ้อง


ผู้สอน
นางสาว รัตนา ฝอยทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คำพ้อง

Class ID
56642

Class Code
ท14101

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านยางทะเล
คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ท.14101 ชื่่อวิชาภาษาไทย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 2 ชั่วโมง จำนวน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

ศึกษาการสะกดคำและบอกความหมายของคำ โดยสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของคำพ้องรูปได้ อ่านและเขียนคำพ้องรูปได้จำเป็นจะต้องรู้จักคำพ้อง เพื่อนำคำไปสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และเข้าใจความหมายของคำยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามตัวชี้วัด ท 4.1 ป.4/1 สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)