สารสนเทศทางสุขภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นคว้า สารสนเทศทางสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณภาพของสารสนเทศ แนวโน้มของสารสนเทศทางสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล หลักปฏิบัติแนวคิด กระบวนการและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ฝึกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพต่างๆให้เกิดทักษะ นำไปทดลองใช้และประเมินผล