เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สารสนเทศทางสุขภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นคว้า สารสนเทศทางสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณภาพของสารสนเทศ แนวโน้มของสารสนเทศทางสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล หลักปฏิบัติแนวคิด กระบวนการและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ฝึกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพต่างๆให้เกิดทักษะ นำไปทดลองใช้และประเมินผล