สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ องค์ประกอบของการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ความมีสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตที่ดี การมีโภชนาการที่ดี การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ ความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อ การแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน