homeสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
person
สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5666

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ องค์ประกอบของการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ความมีสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตที่ดี การมีโภชนาการที่ดี การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ ความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อ การแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)