homeสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
personperson_add
สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5666

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ องค์ประกอบของการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ความมีสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตที่ดี การมีโภชนาการที่ดี การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ ความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อ การแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)