ไวรัสวิทยา (BIOL361)

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คุณสมบัติ โครงสร้าง การจัดจำแนก การเพิ่มจำนวน การก่อให้เกิดโรคตลอดจนการเพาะเลี้ยง และการตรวจหาไวรัสของคน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ