homeรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
person
รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5672

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดวางองค์ประกอบของงาน การใช้สีในงานออกแบบ รวมถึงหลักในการออกแบบ และวิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การอธิบายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานธุรกิจ การออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร อีกทั้งการอธิบายการใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)