รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

คำอธิบายชั้นเรียน

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดวางองค์ประกอบของงาน การใช้สีในงานออกแบบ รวมถึงหลักในการออกแบบ และวิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การอธิบายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานธุรกิจ การออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร อีกทั้งการอธิบายการใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลงาน