สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5