สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5