home รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ
personperson_add
รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5683

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำกับงานต่าง ๆ

2. ตระหนักถึงการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทต่าง ๆ

2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน

ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบการพิมพ์ตารางการพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่น

โฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซอง บัตรอวยพร แบบฟอร์ม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)