เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำกับงานต่าง ๆ

2. ตระหนักถึงการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทต่าง ๆ

2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน

ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบการพิมพ์ตารางการพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่น

โฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซอง บัตรอวยพร แบบฟอร์ม