homeสังคมไทยร่วมสมัย (2500114)
personperson_add
สังคมไทยร่วมสมัย (2500114)

ผู้สอน
รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมไทยร่วมสมัย (2500114)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5686

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมเมืองและชนบท   การพัฒนาศักยภาพ

ด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างความตระหนักในคุณค่าของคนไทย สังคมไทย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามโครงสร้างของสังคมไทย และ

ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย รวมถึง การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)