สังคมไทยร่วมสมัย (2500114)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมเมืองและชนบท   การพัฒนาศักยภาพ

ด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างความตระหนักในคุณค่าของคนไทย สังคมไทย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามโครงสร้างของสังคมไทย และ

ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย รวมถึง การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย