homeสังคมไทยร่วมสมัย (2500114)
person
สังคมไทยร่วมสมัย (2500114)

ผู้สอน
รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมไทยร่วมสมัย (2500114)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5686

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมเมืองและชนบท   การพัฒนาศักยภาพ

ด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างความตระหนักในคุณค่าของคนไทย สังคมไทย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามโครงสร้างของสังคมไทย และ

ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย รวมถึง การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)