ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร2/2555 (สำหรับนักศึกษาITเกษตร)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิชาสารสนเทศการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป ครับ