homeวิชากราฟิกและการนำเสนอ
personperson_add
วิชากราฟิกและการนำเสนอ

ผู้สอน
person
น.ส. ฐิภาพรรณ บุญมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชากราฟิกและการนำเสนอ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5692

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชา กราฟิกและการนำเสนอภาคปลาย ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)