homeHuman Relation for Teachers
personperson_add
Human Relation for Teachers

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Human Relation for Teachers

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5693

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู องค์ประกอบ กระบวนการ และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฎิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)