homeHuman Relation for Teachers
person
Human Relation for Teachers

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Human Relation for Teachers

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5693

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู องค์ประกอบ กระบวนการ และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฎิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)