เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Human Relation for Teachers

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู องค์ประกอบ กระบวนการ และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฎิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน