74 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต กลุ่มเรียน สฎ.2305.071 การเมืองการปกครอง อ. เช้า


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
74 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต กลุ่มเรียน สฎ.2305.071 การเมืองการปกครอง อ. เช้า

Class ID
56958

Class Code
GED4004

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา
บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศโดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)