MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2563


ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2563

Class ID
56960

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)