C PROG (อา เช้า)


ผู้สอน
Wanchalerm Poldee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
C PROG (อา เช้า)

Class ID
56962

Class Code
BIS0605

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบของคำสั่งต่าง ๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่กำหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง ระเบียน แถวลำดับ ตัวแปรและการกำหนดชื่อ นิพจน์ การกำหนดอาร์เรย์และการดำเนินการ การกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ คำสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน การบันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์ ภาคปฏิบัติศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรม และการทดสอบการทำงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)