homeSelf-Development
person
Self-Development

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Self-Development

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5698

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม  แนวทางการพัฒนาตนเอง  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง  การพัฒนาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  ภาวะผู้นำ  มนุษยสัมพันธ์  รวมทั้งการดูแลและการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  การวางแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น    ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)