homeSelf-Development
personperson_add
Self-Development

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Self-Development

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5698

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม  แนวทางการพัฒนาตนเอง  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง  การพัฒนาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  ภาวะผู้นำ  มนุษยสัมพันธ์  รวมทั้งการดูแลและการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  การวางแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น    ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)