เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Self-Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม  แนวทางการพัฒนาตนเอง  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง  การพัฒนาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  ภาวะผู้นำ  มนุษยสัมพันธ์  รวมทั้งการดูแลและการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  การวางแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น    ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข