เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยที่ 5 เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ฝึกการแก้ปัญหาและสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ได้ในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ เส้นขนาน โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง และศาสตร์อื่น ๆ ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และพัฒนาความคิดริเริ่มงานทางคณิตศาสตร์ ทั้งในและนอกชั้นเรียน และเน้นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ