การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ต้องลงทะเบียนเรียน เพื่อสร้างทัศนคติ มุมมองในวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง สู่การเป็นนักสัตวศาสตร์มืออาชีพ