เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ต้องลงทะเบียนเรียน เพื่อสร้างทัศนคติ มุมมองในวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง สู่การเป็นนักสัตวศาสตร์มืออาชีพ