homeการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1/1
person
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1/1

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5704

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ต้องลงทะเบียนเรียน เพื่อสร้างทัศนคติ มุมมองในวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง สู่การเป็นนักสัตวศาสตร์มืออาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)