ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตสัตว์เล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ในระหว่างปิดภาคเรียน summer ตลอดจนเป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง ของผู้เรียน และการติดตามประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน