homeฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตสัตว์เล็ก
person
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตสัตว์เล็ก

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตสัตว์เล็ก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5708

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ในระหว่างปิดภาคเรียน summer ตลอดจนเป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง ของผู้เรียน และการติดตามประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)