การประกวดและตัดสินสัตว์ 2/55

คำอธิบายชั้นเรียน

ช่องทางการเรียนรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ตลอดจนเป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เรียน