หลักการเลี้ยงสัตว์ 2/55

คำอธิบายชั้นเรียน

ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง ของผู้เรียน และการติดตามประเมินผลการเรียนรู้สำหรับผู้สอน