ค33101-คณิตศาสตร์พืนฐานม.6/1


ผู้สอน
นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค33101-คณิตศาสตร์พืนฐานม.6/1

Class ID
57112

Class Code
ค33101

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
คำอธิบายวิชา
      นำความรู้จากการศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา  แสดงความคิดในเรื่องที่ได้ศึกษา จนสามารถสรุปเป็นความรู้ของตนเอง ตลอดจนนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จ สามารถลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ในสาระเรียนรู้เรื่อง ลำดับ และอนุกรม ความน่าจะเป็น   
      การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิด สรุป โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการในการคิดคำนวณ 
     เพื่อให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง ทำงานอย่างเป็นระเบียบรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)