homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพปวช1/4 การโรงแรม
person
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพปวช1/4 การโรงแรม

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพปวช1/4 การโรงแรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5713

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

........................................


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)