คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพปวช1/4 การโรงแรม

คำอธิบายชั้นเรียน

........................................