เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษารูปแบบการทำงานของเว็บไซต์ทั้งแบบ Client Side Script และ Server Side Script และภาษา HTML : Hypertext Markup Language เพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างเว็บเพจ การใช้ภาษาซึ่งทำงาน   ฝั่ง Server Side Script   ร่วมกับภาษา HTML เช่น ภาษา ASP PHP หรือภาษา อื่น ๆ ที่สามารถใช้เขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อเรียกใช้งานฐานข้อมูลได้ เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ไม่โจมตีระบบอื่น หรือทุจริตจากการออกแบบและเขียนโปรแกรม