เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา ลักษณะและ

     รูปแบบของแป้นพิมพ์ภาษาไทย ท่านั่ง การวางมือ การเคาะแป้น การพิมพ์สัมผัส และวิธีคำนวณคำ

 

มาตรฐานรายวิชา

                3.1. บอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา

3.2. พิมพ์แบบสัมผัส

3.3. คำนวณคำสุทธิ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

4.1. เข้าใจองค์ประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

4.2. เข้าใจลักษณะและรูปแบบของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย

4.3. มีทักษะในการบันทึกแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส

4.4. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์