homeรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1
personperson_add
รายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5729

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา ลักษณะและ

     รูปแบบของแป้นพิมพ์ภาษาไทย ท่านั่ง การวางมือ การเคาะแป้น การพิมพ์สัมผัส และวิธีคำนวณคำ

 

มาตรฐานรายวิชา

                3.1. บอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา

3.2. พิมพ์แบบสัมผัส

3.3. คำนวณคำสุทธิ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

4.1. เข้าใจองค์ประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

4.2. เข้าใจลักษณะและรูปแบบของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย

4.3. มีทักษะในการบันทึกแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส

4.4. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)