หลักสูตรการจัดทำ google forms เพื่อการบริหารงานสถานศึกษา


ผู้สอน
นายสุรชัย ไผ่ตง โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการจัดทำ google forms เพื่อการบริหารงานสถานศึกษา

Class ID
57300

Class Code
UD2E05

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
คำอธิบายวิชา

หลักสูตรการจัดทำ google form เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษา

## โดยนายสุรชัย ไผ่ตง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ## การจัดทำ google form เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ### หน่วยที่ 1 การจัดทำ Google Form สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆ หรือ สำหรับส่งงาน ไปเก็บได้ยัง Google drive ### หน่วยที่ 2 การจัดทำ Google Form แบบสำรวจความพึงพอใจ ### หน่วยที่ 3 การจัดทำ Google Form แบบรายงานสถิตินักเรียนประจำวัน ## โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องส่งลิงค์ผลงาน ในเมนูแบบฝึกหัด (อัตนัย) ครบตามเกณฑ์จึงจะผ่านการอบรม เกณฑ์ผ่านคือ 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)