UD2E06 หลักสูตรการสร้างสื่อนำเสนอผลงานด้วย Power Point


ผู้สอน
นายกิตติศักดิ์ แสนสุด / นายจิรวัฒน์ ตะนัยศรี STAFF
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
UD2E06 หลักสูตรการสร้างสื่อนำเสนอผลงานด้วย Power Point

Class ID
57310

สถานศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต2
คำอธิบายวิชา

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลตาม VDO ด้านล่าง อีกครั้ง

คำอธิบายรายวิชา
              Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างกว้างกวาง เพราะมีรูปแบบการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพราะมีรูปแบบการใช้ที่เรียบง่าย สามารถสร้างงานนำเสนอได้สวยงาม สามารถแต่งเติมให้มีลูกเล่น และสร้างเสน่ห์ในการนำเสนอได้อย่างยืดหยุ่น Microsoft PowerPoint จึงเป็นโปรแกรมนำเสนอที่นิยมใช้กันมาก หลากหลายสาขา ทั้งในด้านธุรกิจ และเครื่องมือในด้านการศึกษา และงานนำเสนอในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการรวบรวมความรู้ แนวคิด ผลงาน แล้วเรียบเรียงให้ผู้รับฟังการนำเสนอสามารถเข้าใจอย่างรวดเร็ว หรือโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อ หรือ ประทับใจตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้นำเสนอ ซึ่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint ถูกนำมาใช้ทางการศึกษาในการสร้างสื่อ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ทางสื่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้การเขียน การใช้แผ่นใส เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลให้ผู้เรียน ก็เปลี่ยนเป็นการสร้างสื่อนำเสนอข้อมูลโดยโปรแกรม MicrosoftPowerPoint แทน เพราะสะดวก รวดเร็ว และสามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
            1. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด
            2. นายจิรวัฒน์ ตะนัยศรี

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)