ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171013

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนระบบสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบกิจการการเีรียนรายวิชาระบบสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/2555