ระบบสื่อสารข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

นายชนะชัย ศรีเที่ยง 52171303