หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0


ผู้สอน
นาง นางรัดดา วิทยากร สพป.อุดรธานี เขต ๒
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0

Class ID
57347

Class Code
UD2E02

สถานศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 2
คำอธิบายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ขั้นตอนการศึกษาบทเรียนออนไลน์
     ๑. ศึกษาคำอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน
     ๒. ศึกษาใบความรู้

แนวการจัดกิจกรรม
     ๑. ศึกษาจากใบความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑
     ๒. ศึกษาจากวิดิทัศน์

สื่อที่ใช้
     ๑. ใบความรู้
     ๒. สื่อวีดีทัศน์เรื่อง การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ 

       


การวัดและประเมินผล
     ๑. ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
     ๒. เข้าศึกษาใบความรู้ ตอนที่ ๑-๓
     ๓. ทำใบงาน ๑-๓ เรียงลำดับ
     ๔. ส่งใบงานทุกใบงาน 
     ๕. ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๐

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     ๑. นางอรทัย แก้วพนา
       ผู้อำนวยการโรงเรียน
       โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
       สพป.อุดรธานี เขต 2

     ๒. นางอรวรรณ ไชยคำ
       ผู้อำนวยการโรงเรียน
       โรงเรียนบ้านท่าเปลือย
       สพป.อุดรธานี เขต 2

     ๓. นางรัดดา วิทยากร
       ศึกษานิเทศก์
       สพป.อุดรธานี เขต 2

     ๔. นายอัครพล อ่อนสันสี
       ครู คศ.2
       โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
       สพป.อุดรธานี เขต 2

ดู VDO »> www.youtube.com/embed/tE32HERiEs4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)