ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7


ผู้สอน
นาง รุ่งทิพย์ พรหมบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

รหัสวิชา
574

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทรงธรรม

คำอธิบายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา การเขียน    ท 30206                                                                      ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                         เวลา  40  ชั่วโมง                                   จำนวน  1.0 หน่วยกิต

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนัก คะแนน

1

การเขียนสะกดคำ

ท2.1 ม.4-6/1

-   การเขียนสะกดคำ

5

5

2

ระดับของภาษา

ท2.1 ม.4-6/1

-   จำแนกระดับของภาษา

2

5

3

การใช้คำตรง

ความหมาย

ท2.1 ม.4-6/1

-   การใช้คำให้ตรงความหมาย

8

5

4

สำนวน สุภาษิต

คำพังเพย

ท2.1 ม.4-6/1

-   การใช้สำนวน

สุภาษิต  คำพังเพย

5

5

 

ทบทวนสอบกลางภาค

 

20

5

การเรียงลำดับประโยค

ท2.1 ม.4-6/1

 

-   การเรียงลำดับประโยค

4

5

6

การเขียนย่อความ

ท2.1 ม.4-6/3

-   การเขียนย่อความจากเรื่อง

4

5

7

การเขียนเรียงความ

ท2.1 ม.4-6/2

-   การเขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนด

4

10

8

การเขียนบันทึก

ท2.1 ม.4-6/7

-   การเขียนบันทึกความรู้จากการฟัง การดูและการอ่าน

4

10

9

การเขียนร้อยกรอง

ท2.1 ม.4-6/4

-   การเขียนร้อยกรอง ประเภท กาพย์  กลอน  โคลง ฯลฯ

4

10

 

ทบทวนสอบปลายภาค

 

20

 

รวม

40

100

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ท30206  การเขียน  

รายวิชาเพิ่มเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                          เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต  

..........................................................................................................................................................

                 ศึกษาการเขียนสะกดคำ  จำแนกระดับของภาษาและใช้ถ้อยคำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมาย  ใช้สำนวนภาษิต คำพังเพย เขียนเรียงลำดับประโยค 

ใช้สำนวนโวหารได้ถูกต้องเหมาะสม  ฝึกการเขียนย่อความจากสื่อสนเทศต่าง ๆ  การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เขียนเรียงความและบทร้อยกรองต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

                ฝึกการเขียนโดยใช้กระบวนการเขียนด้วยวิธีต่างๆตามหลักการเขียน

 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียน นำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นทำงาน และรักความเป็นไทย 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            1.   เขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามอักขรวิธี

            2.  จำแนกระดับของภาษาและใช้ถ้อยคำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

            3.   เลือกใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมาย  

            4.   ใช้สำนวน สุภาษิต คำพังเพยได้ถูกต้อง

            5.   เขียนเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้องเหมาะสม

            6.    เลือกใช้สำนวนโวหารในงานเขียนแต่ละประเภทได้

            7.   เขียนย่อความจากสื่อสนเทศต่าง ๆ ได้

            8.   เขียนบันทึกความรู้จากการฟัง การดู และการอ่านได้

            9.   เขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ได้

          10.  เขียนบทร้อยกรองอย่างง่าย ๆ ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books