เทอม 552 วิชา ศท 0044020 เทคโนโลยีฯเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ หน่วยกิต 3 (3-0-6) กลุ่มที่ 4 วิทย์คอมฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นแสวงหาความรู้ในสสังคมยุคตัวเลขและยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูล การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจริยธรรมในการใช้ประโยชน์และการคุ้มครอง