4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
 
หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ หลักวิธีออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปัตยกรรมซีพียู 
ชุดคำสั่งหน่วยความจำ อินพุท เอาท์พุท การขัดจังหวะและดีเอ็มเอ