เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
 
หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ หลักวิธีออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปัตยกรรมซีพียู 
ชุดคำสั่งหน่วยความจำ อินพุท เอาท์พุท การขัดจังหวะและดีเอ็มเอ